Usmernenie č.1 k 46. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 13.03.2019 Usmernenie č. 1 k 46. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.

Cieľom Usmernenia č. 1 k 46. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 (ďalej len „usmernenie“) je:

 

  1. upresnenie definície nepovolených podnájomných vzťahov v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 21
  2. precizovanie definície verejného obstarávania
  3. precizovanie formulácie spôsobu stanovenia výšky výdavkov

 

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením sú zverejnené na stránke www.op-kzp.sk