Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

V projekte Zelená domácnostiam môžu záujemcovia o príspevky žiadať o poukážku už každý mesiac. Častejšie kolá s menšími vyčlenenými čiastkami majú svoje špecifiká.

Aj v druhej výzve majú prioritu projekty obnovy verejných budov s najväčším potenciálom úspor

Šancu získať európsku podporu na projekty zamerané na zásadné zníženie energetickej náročnosti verejných budov v mimobratislavských regiónoch majú obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj ústredné orgány štátnej správy a verejnoprávne ustanovizne.

V roku 2016 SIEA spustila viacero nových podporných projektov a pripravuje ďalšie

V roku 2016 Slovenská inovačná a energetická agentúra realizovala viacero nových podporných mechanizmov, ktoré zaznamenali enormný záujem verejnosti. Pre nasledujúci rok pripravila ďalšie projekty. Aj pri nich platí, že mnohé budú k dispozícii vôbec po prvý raz.

Na rekonštrukciu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je k dispozícii 130 miliónov €

Na rekonštrukciu a obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je v aktuálnej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 130 miliónov €. Žiadosti je možné podávať priebežne.

Usmernenie č. 1 k 19. výzve na predkladanie žiadostí zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SlIEA ako sprostredkovateľský orgán pre OP Kvalita životného prostredia vydalo 23.03.2017 Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Usmernenie č.4 k Výzve na podporu inovácií a technologického transferu – OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI vydalo Usmernenie č.4 k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu – OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.

SIEA hľadá znalcov na overovanie hospodárnosti výdavkov v projektoch podporených z európskych fondov

SIEA hľadá znalcov na overovanie hospodárnosti výdavkov v projektoch podporených z európskych fondov v rámci Operačných programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Kvalita životného prostredia a Výskum a inovácie.

Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA ako SO pre OP KŽP vydalo dňa 30.3.2017 Usmernenie č.2 k 19. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Aktualizácia Výzvy na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.5.1

SIEA ako SO pre OP KŽP aktualizuje Výzvu na odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Zrušenie výzvy s kódom OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01

Ministerstvo hospodárstva SR ako Sprostredkovateľský orgán pre  OP Výskum a inovácie dňa 18.5.2016 zrušilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch prostredníctvom realizácie inovačných aktivít s kódom: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01.