Vitajte na novom webovom sídle SIEA

Informácie o činnosti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sú od dnes k dispozícii na novom webovom sídle.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlásila 7.12.2015 výzvu pre Špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Indikatívna výška vyčlenených finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je 150 mil. EUR.

Podpora energeticky efektívnych opatrení v roku 2019

Technická asistencia garantovaných energetických služieb a štátna podpora na zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch v Bratislavskom samosprávnom kraji. To sú dve z nových foriem pomoci, o ktorých sa hovorilo na seminári „Energeticky efektívne v roku 2019“. Podujatie zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra 28.3.2019 počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019 v Bratislave. Na seminári, ktorý sa konal v rámci národného projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ […]

SIEA pracuje v obmedzenom krízovom režime

V súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky pracuje SIEA od 16.3. 2020 v obmedzenom krízovom režime.

Lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí v žiadostiach o príspevok z OP KŽP bola predĺžená

SIEA predĺžila lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí pri už predložených žiadostiach k vybraným výzvam. Lehota na doplnenie sa predlžuje z pôvodných 10 pracovných dní na 30 pracovných dní, pričom v prípade potreby je možné ďalšie predĺženie.

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výziev č. 36, 39, 48 a 50

SIEA informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP  v rámci výziev číslo 36, 39 a 50, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu a vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty v zmysle Systému riadenia EŠIF.

V roku 2018 plánuje SIEA vydať poukážky zo Zelenej domácnostiam za takmer 14 miliónov €

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018. Celkovo bude v roku 2018 k dispozícii takmer 14 miliónov €. Jedno z kôl bude venované výlučne inštaláciám kotlov na biomasu.

Podmienky používania internetovej stránky .. – nové

Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva. Správca obsahu a technický prevádzkovateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 827 99 Bratislava IČO: 00002801 Telefónne číslo: 02 /58248 344 E-mail: office@siea.gov.sk  Správca obsahu a technická podpora:webmaster@siea.gov.sk  (ďalej len ako „SIEA”) Úvodné ustanoveniaPodmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.inovujme.sk (ďalej ako „Stránka”). (Osoby používajúce Stránku […]

Podmienky používania internetovej stránky .. – nové

Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva. Správca obsahu a technický prevádzkovateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 827 99 Bratislava IČO: 00002801 Telefónne číslo: 02 /58248 344 E-mail: office@siea.gov.sk  Správca obsahu a technická podpora:webmaster@siea.gov.sk  (ďalej len ako „SIEA”) 1. Úvodné ustanovenia1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.inovujme.sk (ďalej ako „Stránka”). (Osoby […]